žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

Novinky

Vyhrňme si rukávy!

10.09.2018 19:42
Aj keď slnečným dňom ešte neodzvonilo, prázdniny sa skončili! Začal sa nový školský rok a s ním...

Čierno-biely svet

05.04.2018 13:16
  Keďže 1. apríl tento rok pripadol na víkend, museli sme si to vynahradiť. Robiť bláznovstvá...

Rozprávkový deň

22.03.2018 13:15
  Marec – mesiac knihy. Mesiac, kedy je všetko možné. Napríklad – dostať sa do rozprávky....

Valentínsky ples

09.02.2018 13:17
Dňa 8.2.2018 sa v školskej jedálni ozývala hudba, po škole sa prechádzali nádherne oblečené...

Vianočná burza

22.12.2017 12:50
Všetko, čo ruky, nohy malo, sa 22.12. do školy ponáhľalo… Žiakov na ŠESTKE čakal...
Šiesteho decembra nebolo treba deti nútiť skoro vstať, do školy sa ponáhľať. Prečo? Lebo mal prísť...
       Žiacky parlament vyhlásil súťaž tried na tému "Jesenná záhrada". Kto si...

Čarovná záhrada

15.10.2017 17:11
Je október a naša príroda hýri nádhernými farbami. K jeseni neodmysliteľne patrí aj naša výstavka...

Prvý apríl

03.04.2017 19:23
      Mesiac marec ubehol veľmi rýchlo. Blíži sa 1. apríl....

Valentínsky ples

11.02.2017 17:31
Tanec, hudba, spev, chutné jedlo, príjemná spoločnosť, tombola... Radosť chodiť do...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU

Preambula

Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnejškoly.

Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky

orientovaného vyučovacieho procesu.

 

Článok 1

Z á k l a d n é  u s t a n o v e n i a

 Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.

 Žiacky parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogického pracovníka.

Pracujú v ňom žiaci od 3. po 9.ročník. Žiaci 3. a 4.ročníka sú v pozícii pozorovateľov bez volebného práva.

 Každú triedu v Žiackom parlamente reprezentuje jeden poslanec.

Pedagogických pracovníkov školy zastupujú dvaja učitelia druhého stupňa.

Sídlom Žiackeho parlamentu je ZŠ Okružná 17, 071 01Michalovce.

Parlament nemá právnu subjektivitu a jeho hospodárenie zabezpečuje ZŠ Okružná 17,

Michalovce.

 

Článok 2

P o s l a n i e  Ž i a c k e h o  p a r l a m a n t u

 Podieľať sa na organizovaní podujatí svojich rovesníkov.

 Presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich.

 Hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých

činností v škole.

 Vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte

učiteľa a žiaka, odstraňovať vzájomné nedorozumenia a predchádzať im.

 

Článok 3

O r g a n i z á c i a  č i n n o s t i   Ž i a c k e h o  p a r l a m e n t u

 Svojho zástupcu – poslanca – si žiaci v každej triede volia na jeden rok.

V prípade nespokojnosti s prácou poslanca majú právo ho kedykoľvek odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového.

 2. Zástupcov z radov pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.

 Poslanci spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu a zapisovateľov.

 Funkčné obdobie je jeden rok.

 Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.

 Dospelí členovia Žiackeho parlamentu majú pri hlasovaní iba poradný hlas.

V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.

Zasadnutia Žiackeho parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie i rokovanie.

Predseda ŽP môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena

ŽP.

 

Článok 4

R o k o v a n i e  Ž i a c k e h o  p a r l a m e n t u

 Parlament zasadá 1-krát mesačne, prípadne častejšie podľa potreby.

 2. Program na rokovanie ŽP pripravuje jeho predseda.

 Súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak.

 V prípade potreby sa predseda ŽP obracia priamo na zástupcu pedagógov, riaditeľa školy a Radu školy.

 Predsedníctvo ŽP má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek

poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad.

 Parlament je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.

 Uznesenie je prijaté, ak zaňho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.

 Na prijatie štatútu ŽP a jeho doplnkov je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny jeho členov.

 

Článok 5

P ô s o b n o s ť  Ž i a c k e h o  p a r l a m e n t u

Do pôsobnosti ŽP patrí:

 Právo rámcovo sa oboznamovať s rozpočtom školy a s jej hospodárením,

 právo podávať návrhy na istú časť rozpočtu školy, rozpočtu Združenia rodičov a priateľov školy, alebo na ich zmeny,

 právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, a tak aktívne pomáhať pri estetizácii školy,

 právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy,

 právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné tresty pre žiakov, ktorí porušujú školský poriadok,

 dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní,

 povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach,

 upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy technickými pracovníkmi školy (kľučky, dvere, tabule a pod. ),

 podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou,

 podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie,

 organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach.

 

Článok 6

P r á v a  a  p o v i n n o s t i  č l e n o v  Ž i a c k e h o   p a r l a m e n t u

Člen ŽP má právo:

 slobodne prehovoriť na zasadnutí ŽP,

 hlasovať na zasadnutí ŽP,

 byť volený do funkcií v ŽP,

 byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou ŽP,

 využívať materiálno-technické vybavenie ŽP i mimo jeho zasadnutí.

Člen ŽP je povinný:

 zúčastňovať sa zasadnutí ŽP,

 aktívne sa podieľať na činnosti ŽP,

 riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený.

 

Článok 7

Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia.

 Zmeny štatútu sa uskutočnia formou doplnkov.

Michalovce 20.10. 2012

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.