žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

Plán práce na šk. rok 2016/2017

Základná škola Okružná 17, Michalovce

 

                                                                                

                                                                          Koordinátori: Mgr. Katarína Hičová

                                                                                               Mgr. Milada Pradová

 

 

SEPTEMBER

 Prvé stretnutie žiackeho parlamentu – voľba členov komisií, predsedu a podpredsedu  parlamentu

 Rozdelenie úloh

 Oboznámenie členov parlamentu s Plánom práce na šk. rok 2016/2017

             Zodpovedný: Koordinátori ŽP

 

OKTÓBER

Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

             Zodpovedný: Žiacky parlament

„Jeseň v našej triede – ŠARKANY“– súťaž tried o najkreatívnejšiu jesennú výzdobu

   Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s triednymi učiteľmi

Súťaž tried i jednotlivcov o najkrajšiu tekvicu – tvorivé spracovanie na tému:                                   

„Vyšanti sa s tekvicou“ – ľubovoľná téma

     Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s triednymi učiteľmi

 

NOVEMBER

Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                Zodpovedný: Žiacky parlament

Týždeň boja proti drogám – „Cvičením proti drogám“ – cvičenie počas veľkej prestávky  

                                                       (dievčatá – zumba, chlapci – silové cvičenie)

                     Zodpovedný: Žiacky parlament, učiteľmi TSV

 Beseda s psychiatričkou na tému „Okovy závislosti“                             

                                           Zodpovedný: Žiacky parlament

 

DECEMBER     

     Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                     Zodpovedný: Žiacky parlament

    Stretnutie s Mikulášom – I. deň – venovaný deťom v MŠ

                                           –  II. deň – venovaný žiakom našej školy

           Zodpovedný: Žiacky parlament 

Rozprávkové Vianoce  – vyhodnotenie tried s najkrajšou vianočnou výzdobou

                  Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s triednymi učiteľmi

 

 

JANUÁR

·    Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                        Zodpovedný: Žiacky parlament

·         Zlepšenie prípravy na vyučovanie

                                           Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s vyučujúcimi

·         Hodnotenie práce šk. parlamentu za I. polrok

                                                        Zodpovedný: Žiacky parlament

FEBRUÁR

·         Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                  Zodpovedný: Žiacky parlament

·         „Deň sv. Valentína" - možnosť venovania piesne a čítanie valentínskych pozdravov

                                      Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s rozhlasovým krúžkom

                                                                  

·         Valentínsky ples pre žiakov 6. – 9. ročníka

                                              Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s triednymi učiteľmi

 

MAREC

·         Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                         Zodpovedný: Žiacky parlament

·         Marec - mesiac knihy -  „Kde bolo, tam bolo...“ – žiaci I. st. sa ocitnú 

                                       na jednu hodinu v rozprávkovej krajine

                                           Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s uč. SJL

 

·         „A je tu jar“ - vyhodnotenie tried s najkrajšou jarnou výzdobou

                                 Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s triednymi učiteľmi

·         „Deň učiteľov" – vyhotovenie blahoželaní pre učiteľov

                                                                    Zodpovedný: Žiacky parlament

 

APRÍL

·         Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                            Zodpovedný: Žiacky parlament

 

·         „Obleky, kravaty...“ –  /vyučovanie v kravate/ Ktorá trieda to dá?

                                   Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s triednymi učiteľmi

 

·          „Deň narcisov" – predaj narcisov na podporu liečby onkologických pacientov

                                Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci p. A. Timkovou

                                    

                                         

MÁJ

·         Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                               Zodpovedný: Žiacky parlament

 

                                                                      Zodpovedný: Žiacky parlament a triedni učitelia

·         Výchova k manželstvu a rodičovstvu – beseda s Mgr. P. Hudákom na tému                                                             „                                                                               Vzťahy" pre žiakov 9. roč                                                                                                           

                                                                            Zodpovedný: Žiacky parlament

 

JÚN

·         Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                         Zodpovedný: Žiacky parlament

 

·         „Rozlúčka s deviatakmi"

                                                       Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s tr. uč. 9. roč.

 

·         Záverečné stretnutie ŽP – vyhodnotenie celoročnej práce

                                           Zodpovedný:  Žiacky parlament